Contact

Klaus Schmitt & Partners
Wilhelminapark 60
3581 NP Utrecht
T 030 275 84 50
E info@klausschmitt.nl

Contactpersonen

Klaus Schmitt - partner
Marja Suur - partner
Marleen van der Wal - manager bedrijfsvoering/personal assistant
Monica van der Ven - personal assistant
Wies Fest - managementassistente
Soesja Bijtelaar - receptioniste/managementassistente
Thijs de Jong - copywriter/searcher